Propozycje dla Sióstr zakonnych
 

„Manresa” Dom Formacji Stałej  pragnie swoim posługiwaniem pomagać siostrom zakonnym. Służymy pomocą duchową i psychologiczną tym, które pragną pogłębić swoje życie duchowe i dojrzeć w wymiarze ludzkim. Pragniemy zwłaszcza pomagać tym, które przeżywają kryzysy powołaniowe. 

           Ufamy, że także siostry znajdą tutaj dom, w którym będą mogły pozostać według potrzeby i  doświadczą bliskości Jezusa i ludzi.


          Siostrom zakonnym proponujemy różne formy rekolekcji otwartych , jak również 8 i 30 dniowe rekolekcje ignacjańskie z prowadzeniem całkowicie indywidualnym.


Rekolekcje 30 dniowe (prowadzą K. Dyrek SJ i T. Hajduk SJ)

          Ćwiczenia duchowe świętego Ignacego są rozłożone, w zależności od tematyki, na tak zwane cztery tygodnie, trwają około 30 dni. Są one dla tych, którzy chcą poznać, rozeznać wolę Bożą i ją realizować w swoim życiu. By tak się stało, powinni wcześniej uporządkować siebie i swoje życie (ĆD, 1.21).

          Rekolekcje trzydziestodniowe wydają się być najlepszą propozycją, na którą warto znaleźć przynajmniej raz w życiu czas, by się nie tylko odnowić duchowo, odkrywając na nowo swoją tożsamość uczennicy Jezusa, ale także rozeznać i zweryfikować swój sposób przezywania życia zakonnego. Można  je odprawić na różnych etapach formacji lub później, zwłaszcza gdy słabnie gorliwość  i miłość do Jezusa.

          Godziny spędzone na modlitwie, w umartwieniu i milczeniu, w poddaniu się działaniu Ducha Świętego, są przeżywane w samotności, ale także w obecności i towarzystwie dającego Ćwiczenia.

          Ćwiczenia nazywane są szkołą modlitwy i uczuć. Uczą bowiem różnych form modlitwy i rozeznania duchów, ale także pomagają uporządkować uczucia nieuporządkowane, które przeszkadzają w pójściu za Jezusem. Podczas 30 dni zawiązuje się więź osobowa sługi ze swoim Panem, przyjaciela ze swoim Przyjacielem. Wszystko dokonuje się w dynamice pragnienia magis: więcej kochać Jezusa, więcej i lepiej Mu służyć, bardziej Go naśladować.

Rekolekcje ośmiodniowe

       Oprócz uczestnictwa w różnych formach otwartych rekolekcji ignacjańskich, proponujemy siostrom również udział  w rekolekcjach przeznaczonych dla tych, które chcą głębiej spojrzeć pewnej perspektywy duchowej i ludzkiej na swoje lata życia zakonnego i posługiwania.


Rekolekcje dla sióstr po 35 roku życia („O zmęczonym Samarytaninie”)  (prowadzi K. Dyrek SJ)

     Samarytanin to człowiek, który poświęca się bezinteresownie dla innych. Daje z siebie Jezusowi więcej. Służąc z oddaniem doświadcza zmęczenia, niewdzięczności i rozczarowania.

      Ta seria rekolekcji jest adresowana do sióstr, zwłaszcza do tych, które poświęcając się z oddaniem i miłością innym, tracą sens i wartość tego, co robią. Doświadczają rozczarowania, zmęczenia i bezsensu posługiwania. Osłabienie wiary i zapału, utrata entuzjazmu, to przejawy słabszej gorliwości, osłabienia ducha i wewnętrznego wypalenia.

       Refleksja i modlitwa nad wypaleniem wewnętrznym sióstr jest proponowana według dynamiki Ćwiczeń duchowych  i odwołuje się do refleksji psychologicznej.

Rekolekcje dla sióstr po 45 roku życia – rekolekcje Kleofasa  („A myśmy się spodziewali” – Łk 24, 21) (prowadzi K. Dyrek SJ)

      Rekolekcje te są proponowane siostrom, które po wielu latach służenia Jezusowi i ludziom, odczuwają radość, dumę, ale także smutek i rozczarowanie. Jest to dobry czas, by spojrzeć na drogę przebytą za Jezusem w kluczu trzeciego i czwartego tygodnia Ćwiczeń, a więc w duchu tajemnicy krzyża, śmierci i zmartwychwstania Jezusa.  Spotkanie ze Zmartwychwstałym , podobnie jak Kleofasowi w drodze do Emaus, pozwala właściwie spojrzeć na swoje rozczarowania sobą, zakonem i Jezusem.
      Wprowadzenia do modlitwy i refleksja pomaga spojrzeć na  życie zakonne  nie tylko w wymiarze duchowym, ale także ludzkim. Codzienne 45 minutowe rozmowy z prowadzącym pozwolą omówić i przeanalizować  swoją drogę z Jezusem i spisać własne „zapiski Kleofasa”.
Oprócz różnych form rekolekcji  ignacjańskich proponujemy siostrom także uczestnictwo w innych propozycjach formacyjnych  „Manresy”.


Comiesięczne dni skupienia dla sióstr

       Skupienia odbywają się w atmosferze milczenia i modlitwy. Rozpoczynają się w każdy pierwszy  piątek  miesiąca o godzinie 17. Kończą w sobotę o godzinie 18. Tematyka skupień jest przeżywana w formie różnorakich spotkań: ze Słowem, ojcami pustyni i ojcami Kościoła, Kościołem.

        Do ich poprowadzenia w tym roku zaprosiliśmy: o. Szymona Hiżyckieg OSB, księży: Krzysztofa Sordyla, Witolda Burdę, Janusza Kręcidło MS, Wojciecha Michniewicza, Waldemara Rakocego CM, Leona Nieściora OMI oraz panią profesor Bernadetę Jojko.

 

Kurs kierowników duchowych

         Kurs jest przeznaczony przede wszystkim dla księży i sióstr zakonnych. Pragniemy nim objąć jak najszerszą grupę osób i dlatego proponujemy comiesięczne spotkania weekendowe. Chcemy uczyć i pomagać jak być, stawać się kierownikiem duchowym. Program kursu obejmuje tematykę teologiczną, duchową i psychologiczną kierownictwa duchowego.

        W trakcie kursu proponujemy formację osobistą kierowników, na którą składają się: ocena osobowości, poznanie siebie, trening interpersonalny oraz rekolekcje ignacjańskiej z prowadzeniem indywidualnym.

           Zajęcia mają charakter teoretyczny i praktyczny. Podczas nich są podejmowane następujące tematy: odróżnianie problemów duchowych od osobowych, rozeznanie duchowe, rozeznawanie powołania; prowadzenie osób postępujących na drodze życia duchowego, ale także w kryzysach, uzależnieniach, z problemami seksualnymi i zaburzeniami psychicznymi. Będziemy uczyć jak słuchać innych, prowadzić rozmowy i uczyć pracy nad sobą.

          Kurs rozpoczyna się od lutego 2019 i trwa dwa lata. Zajęcia odbywają się w każdą trzecią sobotę miesiąca - początek w piątek o godzinie 17; zakończenie w sobotę o 18.

Prowadzący K. Dyrek SJ i współpracownicy oraz zaproszeni wykładowcy Szkoły Formatorów, działającej przy Akademii Ignatianum w Krakowie.

 

Program formacji dla tych, którzy ustali w drodze

     Pragniemy pomagać siostrom zakonnym, które przeżywają kryzysy duchowe i osobowe. Program jest prowadzony indywidualnie i dostosowany do potrzeb i możliwości osoby. Czas pobytu i trwania jest zależny od potrzeby. Celem programu jest pomóc spotkać się z Bogiem, sobą samym i drugim. Zawiera propozycję różnorakich form rekolekcji ignacjańskich z prowadzeniem indywidualnym, kierownictwo duchowe oraz pomoc psychologiczną i terapeutyczną.

     W ramach tego projektu proponujemy intensywny dwumiesięczny program duchowo – terapeutyczny z prowadzeniem indywidualnym przez kierowników duchowych i psychologów. Program duchowy obejmuje Fundament oraz 1 i 2 Tydzień Ćwiczeń duchowych. Psychologiczny zaś jest proponowany metodą indywidualnych spotkań oraz warsztatów grupowych, podczas których jest podejmowana problematyka poznania siebie, uzależnień, relacji interpersonalnych, kryzysów.

     Do rozpoczęcia projektu potrzeba 8 – 10 osób.

 

Trening interpersonalny

     Kilkudniowy trening interpersonalny, proponowany dla sióstr zakonnych, jest metodą pracy grupowej ukierunkowanej na poznawanie siebie w relacjach społecznych. Uczestnicy treningu mają okazję praktycznie zbadać swoje funkcjonowanie w sytuacjach interpersonalnych, pogłębić świadomość swoich mocnych i słabszych stron w kontaktach z innymi ludźmi.

     W toku pracy grupy akcentowane są techniki zwiększające umiejętność komunikacji interpersonalnej w wyrażaniu uczuć, potrzeb i poglądów oraz współpracy w zespole. Istotnym elementem doświadczeń treningowych jest wzrost rozumienia i poszanowania dla różnic w postawach i poglądach ludzi.

Do rozpoczęcia projektu potrzeba 8 – 10 osób.
 

Propozycja poznania własnej osobowości

     Siostrom zakonnym proponujemy przeprowadzenie oceny osobowości, aby pomóc w lepszym poznaniu i zrozumieniu siebie.

     Na proces poznania siebie składa się kilka parogodzinnych spotkań indywidualnych, podczas których mamy możliwość spojrzeć na swoje życie i powołanie nie tylko z perspektywy teraźniejszości, ale także lepiej je zrozumieć w kontekście własnej przeszłości.

     Poznanie i zrozumienie siebie pomaga w uporządkowaniu tego, czego nie widzimy, co w nas jest niedojrzałe i utrudnia danie hojnej odpowiedzi Jezusowi na powołanie otrzymane.

Jest również narzędziem pomocnym w pracy nad sobą. Pomaga odpowiednio przeprowadzić rachunek sumienia ogólny i szczegółowy.


Weekendowe spotkania z sobą samym - „Spotkać siebie, by pokochać Ciebie”

            Podczas weekendowych sesji proponujemy spotkania z sobą samym, a więc osobistą historią życia, osobowością, uczuciowością i tym wszystkim w nas, co jest nieznane i wymaga poznania i zrozumienia.

 W tym roku sesje podejmują tematykę poznania siebie, przebaczenia, utraty, kryzysu, uzależnień oraz rozwoju własnej kobiecości i relacji interpersonalnych.

             Będą prowadzone przez psychologów współpracujących z nami: panie Katarzyna Cholewa, Maria John – Borys, Alicja Szumowska, Sylwia Kramarz, Ewa Lenkiewicz, pan Cezary Godlewski, siostry Jadwiga Zasuwik i Beata Dzido oraz ks. Radosław Rybarski

O. dr Krzysztof Dyrek SJ
– rekolekcjonista, psycholog, terapeuta, kierownik duchowy;  były magister nowicjatu, ojciec duchowny, prowincjał, dyrektor Szkoły Formatorów. Opublikował:  Formacja ludzka do kapłaństwa.
Kontakt: [email protected]

O. Tadeusz Hajduk SJ
– rekolekcjonista, kierownik duchowy; były magister nowicjatu i  dyrektor domów rekolekcyjnych.
Kontakt: [email protected]


Zgłoszenia:
[email protected]
tel.: 13 / 430 90 99